Vedtægter

Vedtægter for Odder Skytteforening 23.02 -2022

§1. Navn og hjemsted

Foreningen, hvis navn er: Odder skytteforening, er stiftet 13. september 1946. I almindelighed brugge forkortelsen: Odder skytteforening. Odder Skytteforenings hjemsted er Odder kommune.

§2. Formål

Skytteforeningens formål er gennem et forpligtende fællesskab, båret af den enkeltes lyst, glæde og engagement ved udbrede kendskab til og opøve færdighed i skydning som idræt.

§3. Medlemskab af organisationer

Skytteforeningen er medlem af DGI skydning. samt DSU, specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og undergivet disse love. Skytteforening kan opdeles i sektioner for den enkelte skydearter (eller våben), såfremt bestyrelsen finder grundlag herfor.

§4. Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver som er fyldt 6 år. Optagelsen af umyndige kræver dog forældrenes skriftlige tilladelse. Bestyrelsen kan nægte optagelse, såfremt den pågældende findes uegnet eller uønsket, af hensyn til foreningens omdømme.

 Odder Skytteforenings bestyrelse er godkendt af  Østjyllands politi og bemyndiget til at give våben påtegning på medlemsbeviser. Våben påtegningen gives på grundlag af våben lovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse samt hos den stedlige politi myndighed.

 Foreningen har ret til at tilbagekalde våben påtegning fra et medlem og er forpligtet til at orientere politiet herom, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 Der kan tegnes et specielt medlemskab til Odder Skytteforenings Firmaturnering 15 meter, som kun giver adgang til skydning i overensstemmelse med Firmaskydningens regler. Medlemskabet gælder i firma turneringens periode og kontingent inkluderer indmeldelses gebyr.

§5. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Skytteforeningens kasserer eller formand. Kontingent betales til udmeldelsesdagen. Kontingent restancer udover 1. september betragtes som udmeldelse. Slettes et medlem på grund af restance kan genoptagelse i skytteforeningen kun finde sted ved betaling af restance. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage pant i våben og udstyr, til kontingent restance og anden forfalden restance

§6. Kontingent

Skytteforeningens kontingent fastlægges for et år af gangen af ​​skytteforeningens bestyrelse. Kontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato 1. september. Efter 1. marts bliver kontingentet nedsat med 50%. (for nye medlemmer der ikke har været medlem af Odder Skytteforening før) frem til 31. juli.

§7. Ordensregler

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de love og bestemmelser, der til enhver tid er gældende for foreningens arbejde. Den ansvarlige skydeleder har påtaleret og hans / hendes anvisninger skal straks efterkommes. Ethvert medlem, der gør sig skyldig i overtrædelse af reglementet, kan af bestyrelsen sættes i karantæne. Eksklusion kan kun foretages af foreningens bestyrelse, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for eksklusion. En eksklusion kan appelleres til generalforsamlingen.

§ 8. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Skytteforeningens højeste myndighed i alle anliggender. En lovlig indkaldt Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest d. 28. februar og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved opslag i foreningens faciliteter og på foreningens hjemmeside og e-mail til alle medlemmer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år som ikke er i kontingent restance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§9. Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling har følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren aflægger regnskab for det forløbne år.
 4. Begrundet orientering om kontingent størrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af fanebærer
 11. Eventuelt.

§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1 / 5 af medlemmerne indgiver skriftlige begæring herom til bestyrelsen. Begæringen må være ledsaget af udførlig og motiveret angivelse af forhandlingsemnet. Bestyrelsen er forpligtiget til indkaldelse senest 1 måned efter fremsat begæring. Bestemmelser i § 8 følges også herfor.

§11. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes på følgende måde: Generalforsamlingen vælger sin dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Herved forstås 1 stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Dirigenten bestemmer afstemningsmåde. Dog skal på begæring, afstemning og valg foregå skriftlig.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for den samme generalforsamling

§12. Valg af bestyrelse

Skytteforeningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer skytteforeningen i alle forhold. Alle bestyrelsens lovlige beslutninger forpligter skytteforeningen. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 medlemmer. Såfremt 1 eller flere af skytteforeningens sektioner ikke er repræsenteret blandt de 4 medlemmer, suppleres bestyrelsen med en repræsentant fra hver af disse sektioner.

Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af Formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§13. Bestyrelsens konstitution

Bestyrelsen konstituere sig på et bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres protokol.

§14. Regnskab

Skytteforeningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31 December. Bestyrelsen skal pr. 1.Februar, afgive driftsregnskab og status for det forgangne år til revisorerne. Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisorerne forelægges den ordinære generalforsamling.

§15. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en godkendt revisor som vælges for 1 år ad gangen. Revisor skal hvert år kritisk gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med påtegning. 

Den godkendte Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§16. Ændring af vedtægter

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver lovlig generalforsamling, når det på dagsordenen har været præciseret, at et forslag til vedtægtsændring skal behandles.

§17. Afdelingens ophævelse

Skytteforeningen kan ikke opløses, så længe 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt skytteforeningen ikke har 5 stemmeberettigede medlemmer, tilfalder værdierne Skydebaneforeningen Danmark. Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.

§18. Hæftelse

Skytteforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til skytteforeningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke skytteforeningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§19. Hvis disse love ikke er tilstrækkelige

I tilfælde hvor disse vedtægter måtte vise sig utilgængelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe nødvendige foranstaltninger, som tjener til at fremme skytteforeningens tarv, dog under ansvar over for generalforsamlingen.

§20. Ikrafttrædelse

Disse love træder i kraft den dag de er godkendt af generalforsamlingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. Februar 2022